podobné referáty

Slovensko - VUC
Bratislavský VÚC Príroda: Pohoria: Malé Karp ... viac...

Šala
Šala kontinent: EURÓPA ( stredná Európa) mapa št ... viac...

Priemysel na Slovensku
Priemysel na Slovensku PRIEMYSEL NA SLOVENSKU Z ... viac...

Priemysel a polnohospodárstvo jednotlivých oblastí
Priemysel a polnohospodárstvo jednotlivých oblastí ... viac...

Mestá (Slovenská republika) a ich priemysel
Mestá (Slovenská republika) a ich priemysel Brati ... viac...

práca

reklama

Galanta


Hodnotenie:
Zobrazení: 1200

Galanta
Názov obce: Galanta
Pôvod názvu obce: Prvý raz doložená v listine z r. 1247, ked sa spomínajú dve lokality
villa Galanta, ktoré neskôr splynuli v jednu obec. Galanta získala v 17. stor. trhové
privilégiá a charakter zemepanského mestecka.
Geografická šírka: 48°11,327'’ severnej šírky
Geografická dlžka: 17°43,586' východnej dlžky
Najbližší hranicný priechod: Medvedov (Madarsko)
Nadmorská výška: 118 m v strede mesta 116m-118m
Prevažné horninové zloženie: Leží na prevažne ílovitých a piescitých vrstvách mladších
tretohôr, ktoré tvoria severovýchodnú cast chotára. Na mladších tretohorných
uloženinách ležia desiatky metrov hrubé štvrtohorné uloženiny riecnych štrkov, pieskov
a povodnových kalov
Tažné a vzácne mineráli: Sa v Galante nevyskytujú.
Povrchové celky: Galanta sa nachádza v Podunajskej rovine kde sa povrchové celky
nenachádzajú
Podnebie: Chotár a široké okolie patrí do teplej, suchej oblasti s rocnou priemernou
teplotou asi 9,8 C, januárovou -1,8 C. Priemerný rocný úhrn zrážok je asi 550 mm, z
toho v letnom období padne 300 mm a v zimnom 250 mm. Snehová pokrývka trvá
rocne priemerne 40 dní s priemerným maximom 20 cm. Dlžka slnecného svitu je rocne
asi 2200 hod.
Vodstvo: Váh
Rieka: Šartd
Jazero, vodná nádrž: Králová
Minerálne vody: Zásoby podzemných vôd, termálne kúpalisko Vincov les
(Vincov les)
Prevažujúce pôdne typy a druhy: Prevažujú rôzne typy lužných pôd, najmä lužné
cernozemné, na nive Váhu nivné. Na nive Váhu vo východnej casti sú lužné lesy,
ostatok chotára je odlesnená kult. step.
Ich úrodnost: Vdaka vhodným klimatickým podmienkam sú úrodné
Ich využitie: Využívajú sa na polnohospodárstvo
Rastlinstvo
Prevažujúci porast: Na suchých svahoch tvorí vysoký trávnatý porast – lužné lesy
Vzácne, chránené rastlinné druhy: Porast chránený rastlinný druh zlatá brada
južná(Chrysopogon gryllus) a na výslnných skalách a stránach rastie vzácna rastlina
žltuška smradlavá (Thalictrum foetidum).
(žltuška smradlavá)
Živocíšstvo
Prevažujúce druhy živochov: Živocíšstvo zastupujú bežné polné druhy, okrem drobných
hlodavcov hlavne zajace, bažanty a jarabice. V povodí Dunaja žije drop velký, kacica
divá; je tu aj zimovisko severských druhov divých husí. (drop velký)
Najbližšie chránené územie: Dubník
Pocet obyvatelov: 16 819
Ekonomicky aktívne osoby: 8693
z toho muži: 4384
z toho ženy: 4309
Národnosti žijúce v sídle a okolí:
slovenská : 57,1%
madarská : 41,3%
iná : 1,6%
Prevládajúce vierovyznanie: Krestanstvo – Katolíci a Evanjelici
Kostoly: Kostol sv. Štefana krála (kat.), klasicistický s barokovou retardáciou,
dokoncený r. 1805. Dvojvežová monumentálna stavba s pseducentrálnym
jednolodovým priestorom a segmentovým uzáverom presbytéria. Lod krytá pruskou
klenbou s lunetami a širokými bocnými klenbovými pásmi, ktoré dosadajú na úsek
architrávu so zuborezovou rímsou. Fasáda clenená lizénami a velkými oknami. Vstupné
priecelie s dvomi vežami a ústredným trojuholníkovým štítom s plastikami dvoch
svätcov a dvoch anjelov. Oblácie sv. Štefana krála z r. 1799 od trnavského maliara J.
Zannussiho. Bocný oltár sv. Františka s obrazom svätca od viedenského maliara J. Ch.
Mayra (1870). Bocný oltár s obrazom Klanania troch králov( koniec 18. stor.)
Kazatelnica klasicistická z konca 18. stor., mramorová, clenená oválnymi rozetami. Na
baldachýne Desatoro. Krstitelnica klasicistická z konca 18. stor., zhotovená z cerveného
mramoru. S vysokou valcovitou, klasicisticky upravenou nádržou, ktorá spocíva na
oválnej nohe, riešenej v podobe stromu obtoceného hadom.. Na vrchnáku súsošie
Krstu Krista.
Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, neskorobarok. Z r. 1741 –r.1963 zborená.
Evanjelický kostol
Nezamestnanost: 10,08%
Zamestnanost:
Ekonomicky aktívne osoby: 8693
z toho muži 4384
z toho ženy 4309
Priemerný plat: 11 289 Sk
Dochádzka za prácou: Väcšina obyvatelov pracuje v Galante alebo dochádzajú za
prácou do okolitých miest prípadne do Bratislavy.
Priemyselná výroba(firmy): Elektrotechnická (Samsung Electronics Slovakia s.r.o.),
Chemická, Meranie a regulácia , Polnohospodárska (Agrisem Agro-Industria, Galanta
s.r.o., Agrokont Slovakia s.r.o, Agromini - Tour s.r.o., Biolife s.r.o., Dru a.s.,
Hung-Expo-Trans s.r.o, Hygal s.r.o., Medipharm Slovakia s.r.o., Polnonákup Galanta
a.s.), Potravinárska (Apollo, Bioterm s.r.o., Cukrárska výrobna - Antónia Tóthová,
Galimo - Vladimír Zuzák, Medipharm Slovakia s.r.o., Milex Galanta a.s., Mochov SK
s.r.o., Polnonákup Galanta a.s., Talianska Pekáren s.r.o.), Stavebná (KH-Tech
s.r.o.,Staveco stavebná a.s.), Strojárska (Agro-Industria Galanta s.r.o. Biolife s.r.o.
Ekomont Plus s.r.o. Hydratech Nava-Klima - Dipl.Ing. Kálmán Nagy Pedrazzoli Slovakia
s.r.o. Stroos s.r.o. Vomant s.r.o. Weldas - Ing. Vincze Attila), Textilná a odevná
(Admirál s.r.o. AZD Mode D. J. Star s.r.o. Pro-Hand s.r.o. Rialka Slovodev Galanta Štýl
- Andrej Tóth Vox), Energetika (Slov - DV s.r.o., Thermopol Galanta, Zuberec),
Hutnícka (Ferro Market, Lehor s.r.o., Renoinvest s.r.o.)
Polnohospodárstvo: Je zamerané na rastlinnú výrobu, živocíšna mierne zaostáva.
Prevláda pšenica, jacmen a kukurica.
Polnohospodárske podniky:
Súkromné:
Agrisem
Nákup a predaj osív
Agro-Industria Galanta s.r.o.
Výroba a predaj polnohospodárskych strojov a náhradných dielov
Agrokont Slovakia s.r.o.
Maloobchod, velkoobchod - krmne zmesy, extrah. sójový šrot
Agromini - Tour s.r.o.
Hodská 1224, Tel.: 031 / 780 2215
Polnohospodárska výroba
Biolife s.r.o.
Dovoz, predaj a servis polnohospodárskej techniky
Dru a.s.
Potravinárska výroba
Hung-Expo-Trans s.r.o.
Velkoobchod s potravinami, pestovanie plodín
Hygal s.r.o.
Predaj hydiny
Medipharm Slovakia s.r.o.
Výskum, vývoj, výroba a predaj biologických preparátov
Polnonákup Galanta a.s.
Nákup, skladovanie, ošetrovanie a predaj rastlinných výrobkov
Slovagro s.r.o.
Výroba polnohospodárskych produktov, osivá
Živocíšna výroba: Ošípané a hydina.
Lesné hospodárstvo: V Galante sa nachádza niekolko lužných lesov, pretože boli v
minulosti vyklcované nachádza sa ich tam velmi málo.
Co sa týka vodného hospodárstva tak pod Galantu spadá vodné dielo Králová. Slúži na
výrobu elektrickej energie. VE Králová, umiestnená pri nádrži Králová, je poslednou
velkou VE na Váhu. Sú v nej inštalované dva agregáty, ktoré majú hltnost po 210
m3.s-1, t.j. VE Králová spolu 420 m3.s-1. Elektráren, ktorej celkový inštalovaný výkon
je 45 MW, využíva úsek Váhu od Serede po Šalu.
Vodné hospodárstvo: Co sa týka vodného hospodárstva tak pod Galantu spadá vodné
dielo Králová. Slúži na výrobu elektrickej energie. VE Králová, umiestnená pri nádrži
Králová, je poslednou velkou VE na Váhu. Sú v nej inštalované dva agregáty, ktoré
majú hltnost po 210 m3.s-1, t.j. VE Králová spolu 420 m3.s-1. Elektráren, ktorej
celkový inštalovaný výkon je 45 MW, využíva úsek Váhu od Serede po Šalu.
Pitnú vodu zabezpecujú Vodárne a kanalizácie, a.s.
Zdroje pitnej vody: Kvalitná spodná voda a Váh.
Vodovod: Áno
Kanalizácie: Áno
Doprava:
Organizácie ktoré zabezpecujú dopravu: MHD, SAD
Druhy dopravy: železnicná a autobusová doprava
MHD: V meste sa nachádza MHD a premávajú tam 3 linky.
Stav životného prostredia: V Galante je životné prostredie velmi dobré a niesu fabriky
ktoré by ho znecistovali.
Služby: Banky, Cestovné kancelárie, Dopravné služby Kozmetické služby a kaderníctva,
Kultúra, Miestne inštitúcie, Obcianske združenia, Pohostinstvá, bary, kluby, Poistovne,
Predaj a servis vozidiel, Predaj a služby, Reklama a poradenstvo, Reštauracné
zariadenia
Obchody: Viacero nákupných stredísk s ktorých je najväcšia je BILLA.
Zdravotníctvo: Nemocnica s poliklinikou sv. Lukáša Galanta
Nemocnicné oddelenia:
Neurologické
Fyziatricko-rehabilitacné
Geriatrické
Interné s JIS
Psychiatrické
Ušno-nosno-krcné
Anesteziológie a intenzívnej medicíny + RZP
Úrazovej chirurgie a ortopédie
Chirurgické
Ocné
Gynekologicko-pôrodnícke
Detské a novorodenecké
Urologické
Doliecovacie
Centrálnych operacných sál a centrálnej sterilizácie
Hematologické, transfuziologické a klinickej biochémie
Rádiodiagnostické
Patologicko-anatomické
Funkcnej diagnostiky
Nemocnicná lekáren
Školstvo: 7 materských škôl
5 základných škôl
5 stredných škôl
2 umelecké školy
Telovýchovné a športové zariadenia: Boxing club, Delfín modelársky klub Galanta, FC
Slovan, Hádzanársky klub HK Galanta, Klub kulturistiky a silového trojboja, Interligové
združenie Galanta, Kynologický klub, Klub priatelov turistiky, Kynologický klub, Mirdžez
klub Galanta, Mestský kolkársky klub Slovan Galanta, Taekwon-do klub, ŠK Arkádia, TJ
Družstevník Hody, TJ Olympia, Tenisový oddiel Slovan Galanta, TJ Olympia, TJ Gasto
Kultúrne inštitúcie:
Kino, Mestské kultúrne stredisko, Múzeum – Vlastivedné múzeum v Galante v roku 35.
výrocia svojho založenia pripravuje množstvo zaujímavých podujatí ktoré sa
uskutocnujú najmä v Renesancnom kaštiely.
Kultúrne podujatia: Výstava: Art Flexum Mosonmagyaróvár
Cestovný ruch: 2 termálne kúpaliská Diakovce a
Kultúrnohistorické pamiatky: Významná pamiatka je Renesancný kaštiel a Neogotický
kaštiel
Možnosti na ubytovanie: V Galante sa nachádza hotel Družba.
Možnosti na stravovanie: Rôzne malé reštaurácie a jedálne roztrúsené po meste.
Známe osobnosti obce: Narodil sa tu Bohuslav Moravec ( 1860-1921), architekt
Iné poznatky: História osídlenia oblasti Galanty je archeologicky doložená už od neolitu.
Najstarší písomný doklad o Galante sa zachoval v listine, ktorá bola napísaná z príkazu
krála Belu IV. v rokoch 1237. V tejto písomnej správe sú uvádzané majetkové pomery
na území zvanom Galanta. Do roku 1421 prechádzal majetok obce vlastníctvom
viacerých rodov. Od toho roku sa majoritnými vlastníkmi galantských majetkov
postupne stávali príslušníci šlachtického rodu Esterházyovcov, ktorí takmer šest storocí
udávali smer i tempo rozvoju mestecka. Galanta získala svoje prvé výsady na konanie
výrocných jarmokov už v 16. storocí, okolo rokov 1564 až 1570. Výsady pozdvihli
Galantu do stavu mesteciek. V roku 1635 dostala Galanta od krála Ferdinanda II. dalšiu
výsadnú listinu, ktorou sa mestu povolilo konanie štyroch výrocných jarmokov a
pribudlo k nim aj konanie týždenných trhov.
Už od 16. storocia bola v Galante škola, od 17. storocia tu existovala aj nemocnica. V
18. storocí bol markantný aj rozmach remesiel, dôkazom ktorého bolo aj založenie
cechu obuvníkov a cechu cižmárov. Druhá polovica 19. storocia priniesla dôležité
zmeny v živote mestecka. Galanta sa stala administratívnym centrom, sídlom
okresného súdu, pozemkovej knihy, danového úradu a pošty. Hospodársky rozvoj
podnietil aj zakladanie penažných ústavov. V roku 1850 bola pripojená na železnicnú
siet.
Rod Esterházyovcov zanechal pre mesto tri krásne kultúrne pamiatky. Renesancný
kaštiel bol postavený okolo roku 1600 Františkom Esterházym. Stavebný vývoj kaštiela
s opevnením predstavoval hodnotný komplex neskororenesancnej architektúry.
Súcasnú podobu získal po celkovej rekonštrukcii, ktorá bola dokoncená v roku 1992.
Kaštiel je vo vlastníctve mesta a nachádza sa v nom obradná miestnost a mestská
galéria. Neogotický kaštiel dali postavit v roku 1633 bratia Daniel a Pavol Esterházyovci
ako renesancný opevnený objekt. V roku 1736 bol prestavaný v barokovom slohu.
Dnešnú podobu nadobudol kaštiel v roku 1861 po radikálnej prestavbe Jozefom
Esterházym, ktorý sa inšpiroval romantickou anglickou gotikou. Neogotický kaštiel je
vo vlastníctve mesta. Na kaštieli boli zapocaté rekonštrukcné práce, ktoré sa pre
nedostatok penažných prostriedkov prerušili. V súcasnosti je kaštiel nevyužívaný.
Mesto hladá investora, ktorý by túto kultúrnu pamiatku zrekonštruoval. Neogotická
pohrebná kaplnka rodu Esterházyovcov na starom cintoríne slúži ako dom smútku.
Významnou kultúrnou pamiatkou mesta je i rímskokatolícky kostol sv. Štefana Krála,
ktorý bol dokoncený a vysvätený v roku 1805. Je to monumentálna dvojvežová
klasicistická stavba s barokovými prvkami. V interiéri kostola vyniká oltár z roku 1741,
ktorý bol prenesený zo zbúranej barokovej kaplnky Sedembolestnej Panny Márie.
Mestská cast Nebojsa sa v písomných pramenoch spomína po prvý raz v roku 1405. Na
jej území sa nachádza kaštiel, ktorý vybudovala rodina Baloghovcov ako opevnený
objekt. Väcšina neskorších majitelov kaštiel prestavovala. Najradikálnejšia prestavba
bola realizovaná v roku 1600 tak, aby mohla celit tureckému nebezpecenstvu. Kaštiel
je v súcasnosti súkromným majetkom a v dôsledku dlhodobej necinnosti majitela
chátra.
Prvá písomná zmienka o mestskej casti Hody je z roku 1291. V roku 1672 sa spomína
kaštiel s majetkami, ktoré boli súcastou dedicstva Mikuláša Andrášiho. Dnešná podoba
kaštiela je daná prestavbou z roku 1780 v klasicistickom slohu. V 60. rokoch 19.
storocia sa vlastníkmi objektu stali Esterházyovci. V súcasnosti bol prinavrátený rehole
Saleziánov Don Bosca.
Pocas prvej pozemkovej reformy v roku 1921 bola založená dnešná mestská cast
Galanty - Javorinka, predtým Štefánikovo. Osídlili ju kolonisti z trinástich považských
obcí. Ku Galante bola priclenená v roku 1960.ako to funguje?